Työnohjaus voi olla kahdenvälistä, ryhmätyönohjausta tai työyhteisötyönohjausta. Työnohjauksessa käsitellään asiakkaan tai asiakasryhmän työtilanteita, työtapoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Työnohjaus on kokemuksellista oppimista. Työnohjauksen tavoitteet nousevat asiakkaalta ja ne tarkentuvat ohjausprosessin aikana. Yleisenä tavoitteena voi olla esimerkiksi omien työkäytäntöjen selkiytyminen, ammatti-identiteetin vahvistuminen, vahvuuksien löytäminen, työssä jaksamisen paraneminen, ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen, työstä oppiminen, uusien oivallusten tekeminen sekä työn tavoitteiden kirkastuminen.

Ryhmä- ja työyhteisötasolla tavoitteena voi olla edellisten lisäksi yhteistoiminnan paraneminen ja yhteisten toimintakäytäntöjen löytyminen sekä ryhmässä oppiminen toisten palautteen ja tuen ansiosta.

Työnohjausistunto kestää 1 - 2 tuntia. Istuntoja on 3 – 5 viikon välein. Ensimmäisellä kerralla muodostetaan työskentelyn tavoitteet, prosessin puolivälissä arvioidaan etenemistä ja viimeisellä kerralla käydään loppuarviointikeskustelu. Työnohjausprosessi voi kestää puolesta vuodesta useampaankin vuoteen.


 
 
Tuottaja: Uusmediatoimisto Celeria Oy
Tuottaja: Uusmediatoimisto Celeria Oy